તેલંગણા, ત્રિપુરા, નાગાલૅન્ડ અને પશ્ચિમ બંગાળના ફરવા માટે ના સ્થળો

તેલંગણા, ત્રિપુરા, નાગાલૅન્ડ અને પશ્ચિમ બંગાળના ફરવા માટે ના સ્થળો

તેલંગણા વરંગલઃ કાકતીય રાજ્યની પૂર્વ રાજધાની છે. હનમનકોંડા ટેકરી પર ચાલુક્ય વાસ્તુશૈલીનું એક હજાર સ્તંભવાળું અદ્ભુત મંદિર છે. પાસે અષ્ટભુજા …

Read more