ગુજરાતમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક, માનવધર્મ સભા

ગુજરાતમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક, માનવધર્મ સભા

ગુજરાતમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક:- ઈ.સ ૧૮૨૬ થી ૧૮૫૭ સુધીમાં ગુજરાતમાં સામાજિકઅને સાંસ્કૃતિક નવજાગૃતિ થઈ. સાહિત્ય, સમાજ,શિક્ષણ અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં નવા …

Read more