ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ અને જિલ્લા આવેલા પ્રખ્યાત સ્થળો તેના વિષે સંપુર્ણ માહિતિ

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ અને જિલ્લા આવેલા પ્રખ્યાત સ્થળો તેના વિષે સંપુર્ણ માહિતિ

ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ અને તેના વિષે સંપુર્ણ માહિતિ ગુજરાતના જિલ્લા અને તેના પ્રવાશનના સ્થાન વિષે સંપૂર્ણ માહિતી પૂરું પડતું એક માત્ર પોર્ટલ Gujaratistudy.com પર તમને દરરોજ નવી જાહેરાત અને ગુજરાતના ફરવા લાયક સ્થળો વિષે માહિતી આપશે

ગુજરાતની પાઘડીઓ, ગુજરાતના પરગણાં, અને પંથકો વિષે સંપૂર્ણ માહિતી

ગુજરાતની પાઘડીઓ, ગુજરાતના પરગણાં, અને પંથકો વિષે સંપૂર્ણ માહિતી

ગુજરાતની પાઘડીઓ:- પશ્ચિમ ભારતમાં આવેલું ગુજરાત રાજ્ય જે વ્યક્તિઓની માતૃભૂમિછે, તેવા લોકોને ગુજરાતી કહેવામાં આવે છે. અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જે લોકો ગુજરાતી બાષા બોલે છે, તેમને ગુજરાતી કહેવામાં આવે છે.

ભાષાના આધારે રાજ્યોની રચનાં બંધારણના ભાગો, ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદો

ભાષાના આધારે રાજ્યોની રચનાં બંધારણના ભાગો, ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદો

ભાષાના આધારે રાજ્યોની રચનાં બંધારણના ભાગો મૂળભૂત ફરજો નગરપાલિકાઓ ભારતીય બંધારણના પરિશિષ્ટો/ અનુસૂચિઓ ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદો બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર …

Read more

પ્રાચીન ગુજરાત, મધ્યકાલીન ગુજરાત અને આધુનિક ગુજરાત, વિષે સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતનો ઇતિહાસ

પ્રાચીન ગુજરાત, મધ્યકાલીન ગુજરાત અને આધુનિક ગુજરાત વિષે સંપૂર્ણ માહિતી, ગુજરાતનો ઇતિહાસ

પ્રાચીન ગુજરાત, મધ્યકાલીન ગુજરાત અને આધુનિક ગુજરાત, વિષે સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતનો ઇતિહાસ

રાજ્ય વહીવટના મહત્વના ખ્યાલોમાં લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમોનો સમાવેશ

રાજ્ય વહીવટના મહત્વના ખ્યાલોમાં લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમોનો સમાવેશ

રાજ્ય વહીવટના મહત્વના ખ્યાલોમાં લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમોનો સમાવેશ થાય છે. એક અર્થમાં ત્રણેય એકમો સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ સમયે પણ હાજર હતો.

ગુજરાતમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક, માનવધર્મ સભા

ગુજરાતમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક, માનવધર્મ સભા

ગુજરાતમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક:- ઈ.સ ૧૮૨૬ થી ૧૮૫૭ સુધીમાં ગુજરાતમાં સામાજિકઅને સાંસ્કૃતિક નવજાગૃતિ થઈ. સાહિત્ય, સમાજ,શિક્ષણ અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં નવા …

Read more